Pensie pentru limită de vârstă

Pentru obținerea unei pensii pentru limită de vârstă este necesară îndeplinirea cumulativă a două condiții: 

 • împlinirea vârstei standard de pensionare;
 • realizarea stagiului minim de cotizare în sistemul public.

VÂRSTA STANDARD DE PENSIONARE este de 65 de ani pentru bărbați şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. 

STAGIUL MINIM DE COTIZARE este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. 

STAGIUL COMPLET DE COTIZARE, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. 

Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001, data de la care evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută, în format electronic, de casele teritoriale de pensii, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, , este necesar sa-l declare pierdut la Monitorul Oficial si sa se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea reconstituirii vechimii.

Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora, adeverințe care vor cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente (conform art. 124 din H.G. nr. 257 din 2011 privind Normele de aplicare a Legii nr. 263 din 2010):

 • denumirea angajatorului;
 • datele de identificare a persoanei; perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;
 • menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
 • salariul tarifar de încadrare;
 • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

În situația în care se face dovada ca nu există deținători de arhivă se poate utiliza în calculul pensiei carnetul de muncă scanat din evidențele CJP Alba, cu precizarea că nu toate carnetele de muncă au prezentate pentru a fi scanate.


Acte necesare: 

 • cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă;
 • carnetul de muncă original ;
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;
 • livretul militar original ;
 • diploma de studii original sau adeverință din care să rezulte durata normală și perioada studiilor, precum și certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în strainatate este necesară dovada recunoașterii acestora de către statul roman;
 • adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • adeverință privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite;
 • procura specială pentru mandatar, dacă este cazul (pentru cetățeni străini și/sau romani cu domiciliul în străinătate există posibiltatea emiterii unei procuri speciale, valabilă pentru o perioadă de 18 luni, prin care sa fie desemnată, în calitate de mandatar, o persoana care urmează a efectua, în numele titularului, toate operațiunile legate de stabilirea dreptului la pensie și încasarea pensiei cuvenite).
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al decretului lege nr. 118 din 1990, legii nr. 42 din 1990, etc.
 • adeverință cu datele de contact ale angajatorului /angajatorilor (adresa, e-mail, fax, număr telefon), la care își desfășoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, conform legii nr. 76 din 2022.

Cerere pensie limită de vârstă

Cerere eliberare stagiu de cotizare