Contribuții

STAGII DE COTIZARE

Conform prevederilor Legii nr. 263/2010 asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România. 

Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte. 

Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi. 

În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: 

I. Persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;

 • funcţionarii publici;
 • cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil. 

II. Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I; 

III. Persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri; 

IV. Persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, şi care se află în una din situaţiile următoare: 

 • administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;
 • membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
 • persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
 • persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
 • alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

V. Cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale care beneficiază de ajutoare lunare, ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii; 

Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să-şi completeze venitul asigurat. Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii. Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială nu au achitat contribuţia de asigurări sociale datorată, nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la achitarea acesteia, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente. 

În cazul în care asiguraţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. IV au achitat contribuţia de asigurări sociale, pentru perioadele pentru care aceasta nu se datora, contribuţia nu se restituie iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale. Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art.6 alin. (1) pct. IV, au obligaţia să depună la casele teritoriale de pensii, în termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei, formularul-tip de încetare a asigurării individuale la sistemul public de pensii. Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract. 

În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie. 


CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE

Cotele de contribuţii de asigurări sociale, respectiv cota contribuţiei individuale de asigurări sociale şi cota contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator, sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cotele de contribuţii de asigurări sociale pot fi modificate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contribuţia de asigurări sociale se datorează din momentul încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr.263/ 2010 sau de la data încheierii contractului de asigurare socială. Contribuţia individuală de asigurări sociale se datorează de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II din lege. Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din lege datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, stabilită prin lege. Contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă, cu excepţia plăţilor compensatorii şi a veniturilor de completare acordate salariaţilor din industria de apărare, în perioada de reducere temporară a activităţii. 

Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se dispune altfel. Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V din lege se suportă integral din bugetul de stat, la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă. Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. VI din Legea nr.263/ 2010 datorează contribuţia de asigurări sociale la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale. 

Nu datorează contribuţia individuală de asigurări sociale persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a) din lege pentru veniturile realizate din această calitate în mod ocazional, atunci când pe lângă acestea realizează şi venituri de natură salarială. Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale datorată de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, respectiv de către angajatorii acestora, se fac lunar de către angajatori. 

Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri se fac lunar de către instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V, de către instituţia care achită drepturile respective. Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) se face lunar de către aceştia sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi. Plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni. 

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din lege, o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de cinci ori valoarea acestuia. Nu se datorează contribuţie de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii. 

În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din lege, termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Pentru ceilalţi asiguraţi ai sistemului public de pensii termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este prevăzut în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din Legea 263 /2010, neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut la art. 40 alin. (1) generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv. 

Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale si se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. 

Pentru anul 2024 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: 

 • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale;
 • 4% pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 • 8% pentru condiţii speciale de muncă, datorată de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 • 20.25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectoarele construcții, agricol, industrie alimentară.

Câştigul salarial mediu brut utlizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 este de 7567 .


Declarații rectificative

Program pentru întocmirea declarațiilor rectificative pentru anii 2001 – 2010

                      –  Ghid de utilizare, specificații și îndrumări

                      –  Kit de instalare

                      –  Program de verificare


Precizări referitoare la aplicarea Legii nr. 186/2016

Precizări privind aplicarea prevederilor OUG nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016

Precizări privind aplicarea Legii 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

Exemplu fișă de calcul a contribuției lunare datorate pentru perioada noiembrie 2011 – octombrie 2016


Contracte de asigurare

Modificări ca urmare a intrării în vigoare a legii 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024

– valoarea câștigului salarial mediu brut  este de 7567 lei                   

– nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 3300 lei

– contribuția lunară este în procent de 25% din venitul asigurat.

Plata contribuției de asigurări sociale

Conform art. 40 lit. c din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. 

Plata contribuţiei de asigurări sociale pentru contractul de asigurare socială se poate face şi anticipat pe o perioadă de cel mult 12 luni. 

Vă informăm că plata contribuţiei de asigurări sociale pentru contractul de asigurare socială se poate efectua în numerar, la casieria Casei Judeţene de Pensii Alba sau în contul RO90TREZ00222210304XXXXX deschis la Trezoreria Alba, cod fiscal: 13580082 prin următoarele mijloace de plată: mandat poştal sau ordin de plată.