Concursuri

Dacă vreți să deveniți funcționari publici și vă interesează o carieră în administrația publică trebuie mai întâi să cunoașteți care sunt condițiile pe care trebuie să le îndepliniți ca să deveniți funcționar public: 

  • cetățenie română și domiciliu în România;
  • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
  • vârsta de minimum 18 ani împliniți;
  • capacitate deplină de exercițiu;
  • starea sănătății corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
  • îndeplinirea condițiilor de studii prevazute de lege pentru funcția publică;
  • îndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice;
  • să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care v-ar face incompatibil cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
  • să nu fi desfășurat activitate de poliție politică.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ, funcționarul public este persoana numită, în condițiile legii, într-o funcție publică, iar funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către autoritățile și instituțiile publice. Pentru informații suplimentare accesați Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.


Anunțuri