Pensia anticipată / anticipată parțială

PENSIA ANTICIPATĂ se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263. 

PENSIA ANTICIPATĂ PARȚIALĂ se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. 

Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001, data de la care evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută, în format electronic, de casele teritoriale de pensii, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, , este necesar sa-l declare pierdut la Monitorul Oficial si sa se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea reconstituirii vechimii.

Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora, adeverințe care vor cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente (conform art. 124 din H.G. nr. 257 din 2011 privind Normele de aplicare a Legii nr. 263 din 2010):

 • denumirea angajatorului;
 • datele de identificare a persoanei; perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;
 • menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
 • salariul tarifar de încadrare;
 • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

În situația în care se face dovada ca nu există deținători de arhivă se poate utiliza în calculul pensiei carnetul de muncă scanat din evidențele CJP Alba, cu precizarea că nu toate carnetele de muncă au prezentate pentru a fi scanate.


Acte necesare: 

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată/anticipată parțială;
 • carnetul de muncă (original);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
 • adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • adeverință privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite;
 • procura specială pentru mandatar, dacă este cazul;
 • adeverință din care să rezulte data încetării calității de asigurat;
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al decretului lege nr. 118 din 1990, Legii nr. 42 din 1990, etc.
 • adeverință cu datele de contact ale angajatorului /angajatorilor (adresa, e-mail, fax, număr telefon), la care își desfășoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, conform legii nr. 76 din 2022.

Cerere pensie anticipată

Cerere eliberare stagiu de cotizare