Pensie de urmaș

CINE ARE DREPTUL LA PENSIE DE URMAȘ? 

Dacă persoana decedată este pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii, au dreptul la pensie de urmaș: 

 A. Copiii: 

 • până la vârsta de 16 ani;
 • dacă își continuă studiile într-o forma de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
 • pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute mai sus.

B. Soțul supraviețuitor:

 • la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. Dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit se diminuează cu 0.5% pentru fiecare lună, respectiv 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus;
 • indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 1 an;
 • indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau a tuberculozei și dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în aceasta perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • care are în îngrijire la data decesului susținătorului unul sau mai multi copii în vârstă de pana la 7 ani, pana la data împlinirii ultimului copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001, data de la care evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută, în format electronic, de casele teritoriale de pensii, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, , este necesar sa-l declare pierdut la Monitorul Oficial si sa se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea reconstituirii vechimii.

Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora, adeverințe care vor cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente (conform art. 124 din H.G. nr. 257 din 2011 privind Normele de aplicare a Legii nr. 263 din 2010):

 • denumirea angajatorului;
 • datele de identificare a persoanei; perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;
 • menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
 • salariul tarifar de încadrare;
 • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

În situația în care se face dovada ca nu există deținători de arhivă se poate utiliza în calculul pensiei carnetul de muncă scanat din evidențele CJP Alba, cu precizarea că nu toate carnetele de muncă au prezentate pentru a fi scanate.


Acte necesare: 

 • cerere pentru înscrierea la pensie de urmaș;
 • actele de stare civilă ale solicitanților;
 • decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar);
 • adeverință de studii (elev sau student);
 • cauza decesului (cu excepția situațiilor în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar);
 • declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că urmașul nu a fost condamnat prin sentință rămasă definitivă pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului;
 • pentru cazurile în care susținătorul decedat nu avea calitatea de pensionar sunt necesare și: carnetul de muncă original;
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;
 • livretul militar original ;
 • diploma de studii original sau adeverință din care să rezulte durata normală și perioada studiilor, precum și certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoașterii acestora de către statul roman;
 • adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv / individual de muncă;
 • adeverință privind conditiile de munca speciale și / sau deosebite;
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al decretului lege nr. 118 din 1990, Legii nr. 42 din 1990 etc.
 • adeverință cu datele de contact ale angajatorului /angajatorilor (adresa, e-mail, fax, număr telefon), la care își desfășoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, conform legii nr. 76 din 2022.

AJUTORUL DE DECES, Ajutorul de deces se acordă, la cerere, în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie aflat în întreținerea acestora. Dreptul asiguraților la ajutorul de deces nu este condiționat de îndeplinirea stagiului de cotizare. 

ÎN CAZUL DECESULUI UNEI PERSOANE ASIGURATE SAU AL UNUI PENSIONAR, ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi: soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în conditiile dreptului comun sau, în lipsa acesteia, oricărei persoane care dovedește cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Valoarea ajutorului de deces nu poate fi mai mica decât valoarea salariului mediu brut prognozat și făcut public de CNPAS. 

ÎN CAZUL DECESULUI UNUI MEMBRU DE FAMILIE AL ASIGURATULUI SAU AL PENSIONARULUI, care nu are drept propriu de asigurări sociale și se află în întreținerea acestuia, ajutorul de deces se acordă titularului. 

SUNT CONSIDERAȚI MEMBRI DE FAMILIE 

 • soțul/soția;
 • copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 ani, precum și copiii incapabili de munca, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
 • părintii și bunicii oricăruia dintre soți. Valoarea ajutorului de deces pentru un membru de familie reprezinta jumătate din valoarea prevazută pentru asigurați.

DE CE ACTE AVEȚI NEVOIE PENTRU OBȚINEREA AJUTORULUI DE DECES 

 • cerere tip;
 • certificat de deces original ;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atesta calitatea de moștenitor, tutore, curator;
 • acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces;
 • certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se ateste boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil și data ivirii acesteia.

CUI TREBUIE SĂ VĂ ADRESAȚI PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES? 

 • angajatorului, în cazul decesului asiguratului care a desfășurat activități pe baza de contract individual de muncă respectiv a unui membru de familie al acestuia;
 • instituției care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casei teritoriale de pensii, în cazul decesului pensionarului sau asiguratului care și-a încheiat contract de asigurare, respectiv al unui membru de familie al acestora.

Cerere pensie de urmaș