Pensie de invaliditate

Propunerea pentru încadrarea în grad de invaliditate se face de către medicul specialist care asigură asistență medicală. Medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, după examinarea bolnavului și analizarea dosarului medical al acestuia, emite o decizie, întocmită în 4 exemplare (pentru cei care nu provin din muncă, în 3 exemplare), care trebuie să cuprindă:

 • diagnosticul clinic complet și ordinea afecțiunilor, reflectând importanța lor în afectarea capacității de muncă;
 • diagnosticul funcțional;
 • diagnosticul capacității de muncă și încadrarea (sau ne-încadrarea) bolnavului într-un grad de invaliditate;
 • cauza invalidității: boală obișnuită sau accident de muncă (accident asimilat cu accidentul de muncă), boală profesională, după caz, accident care nu are legătură cu munca; pentru tuberculoză se va specifica în decizie „TBC” – în toate situațiile se va specifica documentul justificativ;
 • data ivirii invalidității (cu zi, lună, an);
 • termenul de revizuire și valabilitate a deciziei (6-12 luni) sau mențiunea „ne-revizuibil prin afecțiune” sau ne-revizuibil conform legii”, după caz;
 • planul de recuperare eșalonat pe acțiuni și perioada de timp până la data revizuirii medicale;
 • formele și condițiile de muncă indicate pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate și cazurile respinse.

ATENȚIE!  Nu mai pot solicita înscriere la pensie de invaliditate persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare.

La împlinirea vârstei standard de pensionare sau a vârstei standard reduse potrivit legii, pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, beneficiarul unei pensii de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii (pensia de invaliditate sau pensia pentru limită de vârstă). 

Drepturile de pensie de invaliditate se acordă: 

 • de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate;
 • de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară, dar nu înainte de încetarea calității de asigurat, dacă cererea a fost depusa în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, pentru persoanele asigurate prin contract de asigurare socială;
 • de la data depunerii cererii, dar nu înainte de încetarea calității de asigurat, în cazul persoanelor asigurate prin contract de asigurare socială, ale căror cereri au fost depuse cu depășirea termenului de 30 de zile;
 • de la data depunerii cererii, în cazul persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat.

Acte necesare:

 • cerere tip pentru înscrierea la pensie de invaliditate;
 • decizia medicala de încadrare în grad de invaliditate, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
 • carnetul de muncă original;
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
 • livretul militar original;
 • diploma de studii original sau adeverință din care sa rezulte durata normală și perioada studiilor, precum și certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar in strainatate este necesara dovada recunoașterii acestora de către statul roman;
 • adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • adeverință privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • procura speciala pentru mandatar;
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al decretului lege nr. 118 din 1990, Legii nr. 42 din 1990, etc.;
 • adeverință din care să rezulte data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și cuantumul acesteia.

Cerere pensie de invaliditate

Cerere eliberare stagiu de cotizare