Recalculare pensie

Dosarul pentru recalcularea pensiei va cuprinde următoarele documente:

– cerere tip, completată și semnată de către solicitant

– cerere pentru eliberarea stagiului de cotizare

– acte de stare civilă: carte de identitate

Important!
Se bifează caseta corespunzătoare în funcție de tipul solicitării:
– recalculare a pensiei prin valorificarea perioadelor de stagii (perioada lucrată până la data de 31.03.2001)

 • Se atașează adeverința cu perioada lucrată eliberată de angajator – în original

În acest caz actele se depun la sediul Casei Județene de Pensii Alba sau prin poștă întrucât adeverința este în original.
– recalculare a pensiei prin valorificarea perioadelor de stagii (perioada lucrată după data de 01.04.2001)

 • Se atașează adeverința cu perioada lucrata eliberată de angajator

În acest caz actele se transmit prin email întrucât datele necesare stabilirii pensiei se valorifica  pe baza declarațiilor nominale depuse de angajator.
– recalculare a pensiei prin valorificarea condițiilor de muncă (grupa I sau II de muncă realizate înainte de 01.04.2001)

 • Se atașează adeverința privind grupa superioară / condiţii de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.04.2001 – în original

În acest caz actele se depun la sediul Casei Județene de Pensii Alba sau prin poștă întrucât adeverința este în original.
– recalculare a pensiei prin valorificarea perioadelor de stagii (venit de completare) realizate după data de 01.04.2001

 • Se atașează adeverința privind venitul de completare eliberată de AJOFM pentru perioada ulterioară datei de 01.04.2001- în original

În acest caz actele se depun la sediul Casei Județene de Pensii Alba sau prin poștă întrucât adeverința este în original.

– recalculare a pensiei prin valorificarea salariilor/sporurilor cu caracter permanent (realizate până la data de 31.03.2001)

 • Se ataseaza adeverinţă privind salariile / sporurile la salariu pentru perioada lucrată până la data de 31.03.2001 – în original

În acest caz actele se depun la sediul Casei Județene de Pensii Alba sau prin poștă întrucât adeverința este în original.
După caz, se atașează și sentința judecătorească prin care s-a recunoscut grupa de muncă în litigiile cu foștii angajatori (după caz)

DE REȚINUT!
Pentru perioadele anterioare datei de 31.03.2001 în care o persoană s-a aflat în șomaj, ajutor de integrare profesională, plăți compensatorii, venit de completare, nu trebuie prezentată adeverință cu venitul realizat întrucât la calculul pensiei se valorifică potrivit legii, salariul minim brut/net pe economie. Aceste perioade sunt stagii asimilate,  pentru veniturile realizate redatorându-se CAS (contribuție la pensie).

Important!
Cererile  se transmit:
– prin email la adresa office.cjpalba@cnpp.ro în cazul în care nu este necesar actul în original.
– prin depunere personală la sediul Casei Județene de Pensii Alba sau prin poștă cu confirmare de primire in cazul în care este necesar a se depune actul în original
În toate cazurile se depune cererea tip completată și semnată olograf.


Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001, data de la care evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută, în format electronic, de casele teritoriale de pensii, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, , este necesar sa-l declare pierdut la Monitorul Oficial si sa se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea reconstituirii vechimii.

Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora, adeverințe care vor cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente (conform art. 124 din H.G. nr. 257 din 2011 privind Normele de aplicare a Legii nr. 263 din 2010):

 • denumirea angajatorului;
 • datele de identificare a persoanei; perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;
 • menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
 • salariul tarifar de încadrare;
 • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

În situația în care se face dovada ca nu există deținători de arhivă se poate utiliza în calculul pensiei carnetul de muncă scanat din evidențele CJP Alba, cu precizarea că nu toate carnetele de muncă au prezentate pentru a fi scanate.