Pensie pentru limita de vârstă anticipată

Dosarul pentru pensie pentru limita de vârstă / anticipată / anticipată parțială va cuprinde următoarele documente:

– cerere tip (anexa 6), completă și semnată de către solicitant, cu bifarea categoriei de pensie solicitată

– cerere eliberare stagiul de cotizare

– adeverinta date de identificare angajator

– model cerere completată
– carnet de muncă în original
– acte de stare civilă: carte de identitate, certificate de naștere, căsătorie
– sentință de divorț (dacă este cazul)
– livret militar
– diploma de studii şi foaia matricolă, în copii, sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învățământ superior (după caz)
– adeverinţă privind sporurile la salariu  pentru perioada lucrata pana la data de 01.04.2001 – original
– adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă pentru perioada lucrata pana la data de 01.04.2001 – original
– sentință judecătorească prin care s-a recunoscut grupa de munca în litigiile cu foști angajatori – (după caz)
alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate( in lipsa carnetului de munca) – în original

Important!

DOSARUL SE DEPUNE LA SEDIUL CJP Alba, în cadrul programului de lucru cu publicul.


Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001, data de la care evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută, în format electronic, de casele teritoriale de pensii, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, , este necesar sa-l declare pierdut la Monitorul Oficial si sa se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea reconstituirii vechimii.

Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora, adeverințe care vor cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente (conform art. 124 din H.G. nr. 257 din 2011 privind Normele de aplicare a Legii nr. 263 din 2010):

  • denumirea angajatorului;
  • datele de identificare a persoanei; perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;
  • menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
  • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
  • salariul tarifar de încadrare;
  • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
  • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

În situația în care se face dovada ca nu există deținători de arhivă se poate utiliza în calculul pensiei carnetul de muncă scanat din evidențele CJP Alba, cu precizarea că nu toate carnetele de muncă au prezentate pentru a fi scanate.