Eliberare notificare în vederea emiterii formularului S1

DEPUNERE DOSAR EMITERE NOTIFICARE

pentru PENSIONARII sistemului public de pensii din România care AU REȘEDINȚA ÎN ALTE STATE CU CARE ROMÂNIA APLICĂ INSTRUMENTE JURIDICE CU CARACTER INTERNAȚIONAL ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII SOCIALE CU PREVEDERI PENTRU ASIGURĂRILE DE BOALĂ – MATERNITATE

  1. În cazul în care pensionarul primește în continuare drepturile de pensie în ROMÂNIA, fie prin mandat poștal, fie în cont curent / de card:

Dosarul pentru EMITEREA NOTIFICĂRII, va cuprinde următoarele documente:
formular tip
carte de identitate solicitant
– act de ședere în străinătate
procură specială prin care pensionarul împuternicește o persoană care să ridice drepturile de pensie și cupoanele de pensie de la factorul poștal (în cazul în care drepturile de pensie se primesc prin mandat poștal) sau doar sa ridice taloanele de pensie (în cazul în care drepturile de pensie  se primesc în cont bancar/de card). Mandatarul se obligă  să anunțe Casa Județeană de Pensii Alba orice modificare în situația pensionarului în termen de 15 zile. Procura este valabila 18 luni și se întocmește în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 214/07.06.2012
carte de identitate mandatar
cupon de pensie / decizie de pensie solicitant .

Dosarul se poate depune personal la sediul CJP Alba, în cadrul programului cu publicul, prin email: office.cjpalba@cnpp.ro sau prin poștă cu confirmare de primire.

Casa Județeană de Pensii Alba va întocmi Notificarea care va fi transmisă către pensionar însoțită de o Declarație pe proprie răspundere referitoare la calitatea de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate.
Declarația pe proprie răspundere se completează de către pensionar care o va transmite Casei de Asigurări de Sănătate Alba, str. Tudor Vladimirescu, nr. 61, municipiul Alba Iulia, județul Alba, România, însoțită de documentele cuprinse în aceasta.
Emiterea Formularului S1 se va face de către Casa de Asigurări de Sănătate Alba.

2.  În cazul în care beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în România, optează pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, conform prevederilor art. 111 din Legea nr. 263/2010.

În această situație, notificarea se emite de către casa teritorială de pensii, după parcurgerea următoarei proceduri:
Pensionarul trimite CJP Alba:
Formular tip
– Declarația de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
– Certificatul de viaţă, completat de pensionar în partea B, vizat şi datat la punctul C de o autoritate din străinătate (notar, Primărie, ambasadă, etc.)
– Actul de identitate românesc
– Actul de identitate străin, după caz
– Extrasul de cont din strainatate( documentul care confirmă detaliile bancare )
– Actul de reşedinţă din străinătate
Certificatul de viață se completează conform indicațiilor din căsuța depune dosar – certificat de viață de pe pagina de internet www.pensiialba.ro

După primirea declarației de transfer în străinătate a drepturilor de pensie și documentelor menționate anterior, Casa Județeană de Pensii Alba va emite notificarea la care va anexa declarația pe proprie răspundere referitoare la calitatea de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate.
Notificarea va fi transmisa din oficiu către pensionar însoțită de o Declarație pe proprie răspundere referitoare la calitatea de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate.
Declarația pe proprie răspundere se completează de către pensionar și se va transmite Casei de Asigurări de Sănătate Alba, str. Tudor Vladimirescu, nr. 61, municipiul Alba Iulia, județul Alba, România, împreună cu documentele prevăzute în aceasta.

Emiterea Formularului S1 se va face de către Casa de Asigurări de Sănătate Alba, în funcție de solicitarea pensionarului (de solicitare sau nu a exceptării de la plata contribuției lunare pentru asigurările sociale de sănătate din România).
Dosarul se poate depune personal la sediul CJP Alba, în cadrul programului cu publicul, prin email office.cjpalba@cnpp.ro sau prin poșă cu confirmare de primire.

Important:
– Modelul de Declarație de transfer in strainatate al drepturilor cuvenite în cadrul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale  se regăsește în căsuța formulare de pe pagina de internet www.pensiialba.ro
– Modelul de Certificat de viață  se regăsește regăsește în căsuța formulare de pe pagina de internet www.pensiialba.ro