Certificat de viață

TRANSMITEREA CERTIFICATULUI DE VIAȚĂ

Pentru a se evita efectuarea unor plăți necuvenite către beneficiari nerezidenţi în România, a căror situaţie s-a modificat, cu efecte asupra obligaţiei casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie şi/sau alte drepturi care se stabilesc şi se plătesc de către casele teritoriale de pensii, se va utiliza certificatul de viață ca şi instrument de verificare administrativă.

În acest scop, se utilizează modelul unic de certificat de viaţă, care constituie dovada pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenți.
Certificatul de viaţă va fi emis în dublu exemplar şi transmis de către casa teritorială de pensii competentă beneficiarilor nerezidenți, în versiune bilingvă, utilizându-se, alături de limba română, o limbă de circulație internațională.

Un exemplar al certificatului de viaţă va rămâne la casa teritorială de pensii competentă, însoțit de dovada comunicării beneficiarului nerezident (confirmare de primire sau recomandată).
Certificatul de viaţă este completat în Partea A de către casa teritorială de pensii competentă, precizându-se data limită de restituire a certificatului de viaţă de către beneficiar.
Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a certificatului de viaţă, în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de ședere permanentă şi de a-l transmite casei teritoriale de pensii competente până la data menționată în partea A.

În cazul în care certificatul de viata emis de către casa județeană de pensii Alba nu ajunge la beneficiarul dreptului de pensie, acesta poate să acceseze site-ul www.pensiialba.ro  unde va găsi formularul – certificat de viață – în format electronic.

Certificatul de viata va fi tipărit și completat astfel:

A. PARTEA „A” SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE CASA TERITORIALĂ DE PENSII ÎN EVIDENȚA CĂREIA SE AFLĂ BENEFICIARUL NEREZIDENT (1)  ALE CĂRUI DATE PERSONALE SUNT ÎNSCRISE LA PARTEA B/

PART A WILL BE FILLED IN BY THE TERRITORIAL PENSION HOUSE IN THE DATA BASIS OF WHICH THERE IS THE NON-RESIDENT BENEFICIARY  (1)  WHOSE  PERSONAL INFORMATION ARE  WRITTEN AT PART B.

Astfel, partea A nu se completează de pensionar, rămânând nemodificată.

B. PARTEA „B” SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BENEFICIARUL NEREZIDENT ÎN FAŢA AUTORITĂŢII LEGALE

PART B  WIIL BE FILLED   IN  BY THE NON-RESIDENT BENEFICIARY  IN FRONT OF LEGAL AUTHORITY  (3) 

Partea B se completează de către pensionar cu
– datele personale – numele si prenumele, numele si prenumele purtate anterior
– cetățenie
– date cu privire la naștere – data, locul și țara
– codul personal de asigurări sociale în România – codul numeric personal înscris în cartea de identitate / buletinul de identitate
– adresa de domiciliu – din străinătate
– adresa și detalii bancare: numele beneficiarului asa cum este înregistrat la bancă, denumirea băncii, adresa băncii, cod de identificare bancară (BIC/SWIFT), număr de cont bancar internațional (IBAN)
– semnătura pensionarului

C. PARTEA „C” SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA ÎN FAŢA CĂREIA SE PREZINTĂ BENEFICIARUL NEREZIDENT ALE CĂRUI DATE PERSONALE SUNT ÎNSCRISE LA PARTEA B
PART C  WILL BE FILLED   IN  BY THE AUTHORITY IN FRONT OF WHICH THERE IS THE NON -RESIDENT  BENEFICIARY WHOSE PERSONAL DATA ARE WRITTEN AT PART B

Partea C se completează de către o autoritate din statul de domiciliu sau din România (Casa de Pensii, Notar, Primărie, alta  instituție publică) care să ateste că documentul * certificatul de viață – a fost semnat în partea B de către pensionar / beneficiarul drepturilor de asigurări sociale.
Astfel, în partea C se va menționa denumirea autorității, numărul de identificare al instituției, adresa instituției, telefon, fax, adresa web, email, ștampila, data și semnătura.

IMPORTANT!
Certificatul de viata poate fi transmis prin posta, prin email sau prin fax la Casa Judeteana de Pensii Alba.
În situația în care certificatul de viață se trimite prin email, acesta va fi scanat și transmis la adresa de email office.cjpalba@cnpp.ro

Certificatele de viata pot fi descărcate aici:

  1. CERTIFICAT DE VIATA RO – ITALIA (fișier PDF)
  2. CERTIFICAT DE VIATA RO  – SPANIA (fișier PDF)
  3. CERTIFICAT DE VIATA RO – GERMANIA (fișier PDF)
  4. CERTIFICAT DE VIATA RO-  FRANȚA (fișier PDF)
  5. CERTIFICAT DE VIATA RO – ANGLIA (fișier PDF)
  6. CERTIFICAT DE VIATA RO – UNGARIA (fișier PDF)

IMPORTANT!

Pentru a beneficia de drepturile cuvenite în cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, beneficiarul nerezident aflat în plată are obligaţia de a transmite anual, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, un Certificat de Viață.
În vederea prezentării Certificatului de Viață, casa teritorială de pensii competentă transmite acestuia, la adresa sa de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al Certificatului de Viaţă completat în Partea A, indicând data limită de transmitere a certificatului de către beneficiar. În cazul în care certificatul de viață nu ajunge la destinatar, acesta poate să descarce formularul certificat de viață de pe site-ul www.pensiialba.ro
Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a Certificatului de Viaţă în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz.
La solicitarea beneficiarului nerezident autoritatea legală de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz, certifică faptul că Partea B a Certificatului de Viaţă a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului. Autoritatea legală abilitată să completeze Partea C a Certificatului de Viaţă poate fi şi misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în statul de reşedinţă, Primărie, Casa de Pensii din străinătate, notar public, etc.
În situaţia în care beneficiarul nerezident nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă menționat, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, casa teritorială de pensii competentă suspendă drepturile cuvenite titularului începând cu luna februarie a anului în curs.

Dacă beneficiarul nerezident transmite certificatul de viaţă menționat, după expirarea termenului stipulat în paragraful anterior, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, vor fi reluate în plată de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripție.