Acord între România și Republica Moldova

ACORD INTRE ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII SOCIALE

UNDE SE DEPUNE CEREREA?
Pentru stabilirea drepturilor de pensie de bătrânețe ( limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială), de invaliditate și de urmaș, persoana îndreptățită se adresează unei singure instituții, cererea astfel depusa fiind valabila pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectiva a fost supusa.
Cererile se depun la instituția de la locul de reședință astfel:
– dacă solicitantul locuiește pe teritoriul Republicii Moldova cererea se depune la instituția din acest stat; (Exemplu: cetățeanul lucrează și are reședința în Moldova – dosarul se depune la instituția competentă din Republica Moldova)
dacă solicitantul are domiciliul stabil în România, județul Alba, cererea se depune după caz la Casa Județeană de Pensii Alba sau la Casele Locale de Pensii.

ACTE NECESARE PENTRU PERSOANELE CARE AU DOMICILIUL STABIL PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de bătrânețe (limita de vârstă, anticipată, anticipată parțială)

 • formularul de cerere RO / MD 202;
 • formularul  RO / MD 207;
 • declarația obligatorie pe propria răspundere ;
 • actul de identitate Românesc – dacă dețin dubla cetățenie, sau dacă au menținut cetățenia Română;
 • pașaportul emis de autoritățile moldave
 • certificat de naștere și căsătorie
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de institutiile competente din Republica Moldova;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din Republica Moldova;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de institutiile competente din Republica Moldova, sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de învățământ;
 • dovada  echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din Republica Moldova sau din alte tari

În cazul în care solicitantul a lucrat și în România, pe lângă actele menționate mai sus, acesta va depune și următoarele documente:

 • cerere tip (anexa 6), completată și semnată de către solicitant, cu bifarea categoriei de pensie solicitată
 • carnet de muncă în original
 • acte de stare civilă: carte de identitate, certificate de naștere, căsătorie
 • sentință de divorț (dacă este cazul)
 • livret militar
 • diplomă de studii şi foaia matricolă sau adeverință de certificare a perioadelor de studii învățământ superior (după caz)
 • adeverință privind sporurile la salariu pentru perioada lucrata până la data de 01.04.2001 în original
 •  adeverință privind grupa superioară/condiţii de muncă pentru perioada lucrata pana la data de 01.04.2001 în original
 • sentință judecătorească prin care s-a recunoscut grupa de munca în litigiile cu foști angajatori (după caz)
 • alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate (în lipsa carnetului de muncă) în original

IMPORTANT!
Documentele se depun în DOUA EXEMPLARE (toate formularele și actele)
Este necesar să completați și să depuneți concomitent cu formularele  RO/MD 202, RO/MD 207, declarația pe proprie răspundere și cererile pentru acordarea pensiei  naționale (anexa 6), precum și să anexați documentele menționate în cuprinsul acestor cereri / formulare.

RECALCULAREA PENSIEI NAȚIONALE

Persoanele care au desfășurat, respectiv desfășoară activități profesionale în alte state membre sau Republica Moldova pe perioada în care beneficiază de drepturi de pensie națională din sistemul public de pensii din România pot solicita revizuirea acestora, prin luare în considerare a perioadelor de asigurare realizate conform legislației altui stat membru / Republicii Moldova.

Documente necesare

 • formularul de cerere E 202 sau RO/MD 202, după caz;
 • formularul E207 sau RO/MD 207, după caz;
 • cupon de pensie;
 • carte de identitate
 • documentație disponibilă care poate fi utilizată de instituțiile competente din celelalte state membre în vederea stabilirii dreptului la prestație
 • actul din care rezulta numărul personal de identificare

DE REȚINUT!
DOSARUL SE DEPUNE LA SEDIUL CJP Alba, în cadrul programului de lucru cu publicul.
Formularele RO/MD 202, RO/MD 207 și declarația pe proprie răspundere se găsesc în caseta formulare – formulare tipizate în josul primei paginii de internet.