Comunicarea evenimentelor

COMUNICAREA EVENIMENTELOR LA ASIGURATOR

Casa Județeană de Pensii Alba, în calitate de asigurator, are atribuții specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 346 din 2002, modificată şi completată. În conformitate cu prevederile Legii nr. 346 din 2002, modificată şi completată, şi a Ordinului nr. 450 din 2006, angajatorii au obligaţia de a comunica şi asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraților. 

Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunoștință despre accident. Comunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, al căror caracter de muncă a fost confirmat, se face obligatoriu de angajator către casa teritorială de pensii pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi către casa teritorială de pensii pe raza căreia angajatorul îşi are sediul social. 

În conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 346 din 2002 şi art. 84 din Ordinul nr. 450 din 2006, coroborate cu art. 27 şi art. 32 din Legea nr. 319 din 2006 şi cu art. 132 şi art. 140 din H.G.R. nr. 1.425 din 2006, angajatorii au obligaţia sa comunice evenimentul la asigurător si sa depună următoarele documente: 

 1. Procesul – verbal de cercetare al accidentului de munca, în original;
 2. Formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) avizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în original;
 3. Adresa de avizare a dosarului de cercetare, emisa de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în original .

Pentru inregistrarea evenimentului în baza de date, precum si pentru plata drepturilor de asigurare si a serviciilor medicale acordate victimelor accidentelor de munca , angajatorii vor depune la C.J.P Alba și următoarele documente: 

 • declarație pe propria răspundere privind activitatea desfășurata, conform modelului din Anexa 1 (descarcă);
 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, ;
 • contractul individual de muncă al victimei ;
 • actul de identitate al accidentatului ;
 • certificatele medicale, cu cod de indemnizaţie 02 sau 03, în original, completate de angajator, pentru a fi vizate de C.J.P Alba (dacă angajatorii au sediul social în județul Alba).

Angajatorii care au sediul social pe raza altor județe, vor depune certificatele medicale, pentru a fi vizate, la casele teritoriale de pensii din județul respectiv. Precizăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346 din 2002, modificată şi completată, art. 14 alin. 1, 

„În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe bază de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, costul prestațiilor şi al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege şi efectuate de către asigurator se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurată pe bază de contract individual de asigurare.”  

 • Dovada plății contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se face cu Certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, care va fi prezentat în original. 
 • DOSARUL cu documentele sus menționate, însoțit de o adresă de înaintare, va fi prezentat la Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale din cadrul Casei Județene de Pensii Alba.         
 • Comunicarea incidentelor periculoase transmisă caselor teritoriale de pensii se face prin proces – verbal de cercetare a incidentului periculos.
 • Declararea bolilor profesionale se face prin completarea fișei BP2 de către Direcția de Sănătate Publică, în a cărei rază se afla sediul angajatorului.