Anexe și declarații

Modalităţi de transmitere pe cale electronică a Declaraţiei pe proprie răspundere privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
(Instrucţiuni de completare)

Condiţii generale 

Declaraţia pe proprie răspundere privind asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se va face şi pe suport electronic. Declaraţia în format electronic se depune odată cu declaraţia pe suport de hârtie (ANEXA 1) listată la calculator, semnată şi ştampilată), la Casa Teritorială de Pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului. 

Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic 

Declaraţiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5” Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar. Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare: 

  • denumire fişier;
  • Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz .

Suportul magnetic va conţine un fişier de tip DBF ,TXT sau XLS (înregistrare de lungime fixă), care va avea în mod obligatoriu următoarea denumire conţinut: 

  • A_xxxxxxxxxxxxx.DBF, A_xxxxxxxxxxxxx.TXT sau A_xxxxxxxxxxxxx.XLS (unde xxxxxxxxxxxxx= codul fiscal al angajatorului) – (ANEXA 1) conţine datele aferente [ncadrării activităţii angajatorului pe coduri CAEN, date statistice privind accidentele de muncă şi bolile profesionale la nivel de angajator.

Ordinea câmpurilor din structura fişierului este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu şi sunt de lungime fixă. 

În descrierea de mai jos “Tip câmp “ are următoarea semnificaţie : 

  • N – numeric, aliniat la dreapta
  • C – caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,..(semne diacritice) .

În situaţia transmiterii fişierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fişier.

  • descarcă –  Instrucțiuni de completare
  • descarcă – Anexa 8 – Cerere pentru acordarea de dispozitive medicale
  • descarcă – Anexa 13 – Cerere privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale;
  • descarcă – Model completare declarație format electronic
  • descarcă – Anexa 1 – Declarația pe propria răspundere privind asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale;