Pensie de urmaș

Dosarul pentru pensie pentru acordarea pensiei de urmaș va cuprinde următoarele documente:

 • cerere tip (anexa 8), completată și semnată de către solicitant
 • cerere eliberare stagiul de cotizare
 • model cerere completată de către copiii urmași
 • model cerere completată de către soțul supraviețuitor
 • carnet de munca în original
 • acte de stare civilă: carte de identitate, certificate de naștere, căsătorie
 • certificat de deces
 • sentință de divorț (dacă este cazul)
 • livret militar
 • Formular FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă
 • Formular BP2 și certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională;
 • diploma de studii şi foaia matricolă, în copii, sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învățământ superior (după caz)
 • adeverinţă privind sporurile la salariu pentru perioada lucrată până la data de 01.04.2001(după caz) în original
 • adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă pentru perioada lucrata pana la data de 01.04.2001 (după caz) în original
 • sentința judecătorească prin care s-a recunoscut grupa de munca în litigiile cu foștii angajatori – (după caz)
 • alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate (în lipsa carnetului de muncă)  în original
 • decizia medicală asupra capacității de muncă (în cazul urmașilor pe caz de invaliditate)  în original
 • adeverință de studii (în cazul copiilor care au împlinit vârstă de 16 ani) în original
 • talon de plată a pensiei sau decizia de pensie (în cazul în care decedatul era pensionar)

 Important!

DOSARUL SE DEPUNE LA SEDIUL CJP Alba, în cadrul programului de lucru cu publicul.


Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001, data de la care evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută, în format electronic, de casele teritoriale de pensii, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, , este necesar sa-l declare pierdut la Monitorul Oficial si sa se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea reconstituirii vechimii.

Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora, adeverințe care vor cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente (conform art. 124 din H.G. nr. 257 din 2011 privind Normele de aplicare a Legii nr. 263 din 2010):

 • denumirea angajatorului;
 • datele de identificare a persoanei; perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;
 • menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
 • salariul tarifar de încadrare;
 • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

În situația în care se face dovada ca nu există deținători de arhivă se poate utiliza în calculul pensiei carnetul de muncă scanat din evidențele CJP Alba, cu precizarea că nu toate carnetele de muncă au prezentate pentru a fi scanate.