Contract de asigurare

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE CONFORM O.U.G. nr. 163 din 2020

Potrivit O.U.G 163/2020, până la data de 1 septembrie 2023, „persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare.

Contractul de asigurare socială prevăzut de O.U.G nr.163/2020 se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, NU și pentru obținerea celorlalte categorii de pensie (pensie anticipată, anticipată parțială sau de invaliditate).

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care încheie contractul de asigurare socială:

nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare;

nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia în țară, în stetele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Documentele de identitate pe care le pot prezenta persoanele solicitante, altele decât cele care au cetățenia română și domiciliul sau reședința în România sunt:

– în cazul cetățenilor români cu domiciliul în alt stat – pașaportul diplomatic, pașaportul de serviciu, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar și titlul de călătorie;

– în cazul cetățenilor străini cu rezidența în România – permis de ședere;

– în cazul cetățenilor străini cu domiciliul în alt stat – pașaport sau orice alt document emis de statul al cărui cetățean este, prin care se face dovada identității persoanei și a cetățeniei.

Referitor la posibilitatea încheierii contractului de asigurare pe email sau poștă:

– persoana interesată va descărca de pe site-ul CNPP sau al casei teritoriale de pensii formularul de contract de asigurare socială prevăzut de O.U.G nr. 163/2020 și declarația pe propria răspundere (anexa nr.1 și nr.3), în vederea completării și semnării acestora;

– va transmite cele două formulare completate și semnate în format electronic (pdf), împreună cu documentul de identitate , în vederea înregistrării la casa teritorială de pensii;

– casa teritorială de pensii va informa persoana cu privire la transmiterea prin poștă a contractului de asigurare socială și a declarației pe proprie răspundere, în original, cu semnătură olografă;

– după înregistrarea contractului de asigurare socială, reprezentantul casei teritoriale de pensii va transmite către persoana solicitantă un email de confirmare a primirii documentelor și numărului de înregistrare al acestuia;

– casa teritorială de pensii va proceda și ea la semnarea contractului și îl va comunica solicitantului în format electronic (pdf) și prin poștă.

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Contribuția de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuției de asigurări sociale, prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Mai exact, cota datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale este de 25 %. Cota CAS se plătește aplicată la salariul minim brut în vigoare la data semnării contractului de asigurare socială cu casa.

În anul 2023, salariul minim brut este de 3.000 de lei, astfel că persoanele interesate vor plăti 750 de lei pentru fiecare lună din acest an.

Plata contribuției de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2023.

Plata contribuției se poate face prin orice mijloace de plată prevăzute de lege, inclusiv în numerar, la casieria Casei Județene de Pensii Alba, sau în contul deschis la Trezoreria Statului.

PLATA CONTRIBUȚIEI SE EFECTUEAZĂ:
– prin cont bancar sau mandat poștal, pe care se vor menționa următoarele:

  • Beneficiar: Casa Județeană de Pensii Alba
  • Cod fiscal 13580082
  • Banca Trezoreria Municipiului Alba
  • Cont IBAN: RO44TREZ00222210311XXXXX
  • CNP-ul asiguratului

IMPORTANT!
Pe ordinul de plat
ă / mandatul poștal se va trece, la informații despre plată / expeditor în mod OBLIGATORIU codul numeric personal al asiguratului.


ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE CONFORM LEGII nr. 263 din 2010

Contractul de asigurare socială este contractul încheiat, voluntar, între persoane fizice şi casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie;
Deci, contractul de asigurare se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, NU și pentru obținerea celorlalte categorii de pensie (pensie anticipată, anticipată parțială sau de invaliditate)

“Începând cu data de 1 ianuarie 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.000 lei.
Vă puteți asigura la un venit mai mare, CAS de plată obținându-se prin aplicarea cotei de 25% asupra acestuia.
Spre exemplu, pentru venitul minim asigurat de 3.000 lei, contribuția de asigurări sociale ce trebuie plătită este de 750 lei, respectiv 25 % din acest venit. ( 3000 lei X 25% = 750 lei).
Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că se vor modifica, din inițiativă casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 3.000 lei.”

Ulterior, vă veți prezenta la sediul Casei Județene de Pensii Alba pentru încheierea contractului. Vă recomandam să aduceți cartea de identitate . Precizăm că acest contract produce efecte pentru viitor, respectiv de la data încheierii acestuia.

Plata contribuției se poate face prin orice mijloace de plată prevăzute de lege, inclusiv în numerar, la casieria Casei Județene de Pensii Alba, sau în contul deschis la Trezoreria Statului.

PLATA CONTRIBUȚIEI SE EFECTUEAZĂ:
– prin cont bancar sau mandat poștal, pe care se vor menționa următoarele:

  • Beneficiar: Casa Județeană de Pensii Alba
  • Cod fiscal 13580082
  • Banca Trezoreria Municipiului Alba
  • Cont IBAN: RO90TREZ00222210304XXXXX
  • CNP-ul asiguratului

IMPORTANT!
Pe ordinul de plat
ă / mandatul poștal se va trece, la informații despre plată / expeditor în mod OBLIGATORIU codul numeric personal al asiguratului.