Prestații și servicii de asigurare

PRESTAȚII ȘI SERVICII DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 

Începând cu data de 01.01.2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale , cu modificările și completările ulterioare functionează sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale Are calitatea de asigurator, potrivit Legii nr. 346 din 5 iunie 2002 (*actualizată*) Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumita in continuare CNPAS. 

Atribuțiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se exercită de casele teritoriale de pensii. Asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat și cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacității de muncă și decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

Prin asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale răspunderea civilă a persoanei fizice sau juridice pentru prestațiile prevăzute în prezenta lege și pentru care s-a plătit contribuţia de asigurare este preluată de asigurator Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garantează un ansamblu de servicii și prestații în beneficiul persoanelor asigurate, în vederea: 

 • promovării sănătăţii și a securităţii în muncă și prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
 • diminuării și compensării consecințelor accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale.

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi

 • persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici;
 • persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);
 • şomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
 • ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale.

Se pot asigura în condiţiile prezentei legi , pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: 

 • asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;
 • comanditari, administratori sau manageri;
 • membri ai asociației familiale;
 • persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;
 • persoane angajate în instituţii internaţionale;
 • proprietari de bunuri și/sau arendași de suprafeţe agricole și forestiere;
 • persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier;
 • membri ai societăților agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură;
 • alte persoane interesate, care îşi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menționate anterior.

Prevederile sunt aplicabile și angajaților romani care prestează munca în străinătate din dispoziția angajatorilor romani, în condiţiile legii. Au calitatea de asigurat și cetățenii străini sau apatrizii care prestează munca pentru angajatori romani, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în România. Raporturile de asigurare , rezultate în temeiul prezentei legi și din contractele de asigurare, se stabilesc între:

 • angajatori si asigurator, pentru persoanele asigurate prevăzute la punctul 2 si 4 ( art. 5 si 7 din Legea nr. 346 din 2002);
 • asigurați și asigurator, pentru persoanele asigurate prevăzute la punctul 3 ( art. 6 din Legea nr. 346 din 2002);

Calitatea de asigurat se dobândește, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de muncă, stabilirii raporturilor de serviciu ăn cazul funcționarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfășoară activităţi în funcții elective, numirii în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru șomeri, ucenici, elevi si studenți sau încheierii contractului individual de asigurare, după caz. 

Dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale se naște de la data stabilirii raporturilor de asigurare si încetează o data cu aceste raporturi. În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe bază de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, costul prestațiilor şi al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege şi efectuate de către asigurător se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurată pe bază de contract individual de asigurare. 

În cazul bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, în timpul activității profesionale, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se menține și ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciul și a contractelor individuale de asigurare. 

În cazul bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, ulterior încetării raporturilor de muncă și a contractelor de asigurare, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se acordă dacă fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă. 

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale are următoarele obiective: 

 • prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;
 • reabilitarea medicală si socio-profesionala a asiguraților, victime ale accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale, precum si recuperarea capacității de muncă a acestora;
 • acordarea de prestații în bani pe termen lung și scurt, sub forma de indemnizații si alte ajutoare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la următoarele prestații și servicii: 

 • reabilitare medicală și recuperarea capacității de munca;
 • reabilitare și reconversie profesională;
 • indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
 • indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de munca și indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
 • compensații pentru atingerea integrității;
 • despăgubiri in caz de deces;
 • rambursări de cheltuieli.

a) Prestaţii şi servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală şi recuperarea capacității de muncă 

Asiguraţii au dreptul la prestații medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea stării de sănătate, precum şi recuperarea capacităţii de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Asigurătorul are obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate până când se realizează: 

 • restabilirea stării de sănătate sau ameliorarea deficienţelor de sănătate survenite în urma unui risc asigurat;
 • prevenirea diminuării ori a pierderii capacităţii de muncă şi a necesităţii de îngrijire permanentă.

În vederea corectării şi recuperării deficiențelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, asiguraţii au dreptul, în baza unei cereri, prevazute în anexa nr. 8, din normele metodologice de aplicare Legii nr. 346 din 2002, la dispozitive medicale. Cererea se adresează casei teritoriale de pensii pe raza căreia asiguratul îşi are domiciliul şi va fi însoţită de recomandarea medicului curant. 

Asiguraţii au dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afecţiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează: 

 • asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate şi în unităţile spitaliceşti;
 • tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de medic;
 • servicii medicale în spitale sau în unităţi sanitare cu personalitate juridică specializate pentru boli profesionale;
 • tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate;
 • servicii de chirurgie reparatorie;
 • cure balneoclimaterice.
 • investigaţii de specialitate şi analize de laborator, necesare în vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.

Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestaţii şi servicii: 

 • tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente;
 • servicii medicale în spitale, în secţii sau unităţi sanitare cu personalitate juridică specializate pentru boli profesionale;
 • tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate;
 • servicii de chirurgie reparatorie;
 • cure balneoclimaterice;
 • dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice.

b) Prestaţii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesională 

Prestaţiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesională se acorda de către asigurator la solicitarea asiguraţilor care, deşi nu și-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfășura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. 

Asiguratorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestații și servicii de reabilitare și reconversie profesională: 

 • cheltuielile privind serviciile medicale și psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale și aptitudinale în vederea reconversiei profesionale;
 • costul cursurilor de calificare sau de reconversie;
 • plata unei indemnizații pe durata cursurilor de calificare și de reconversie.

c) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă 

Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de munca și bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispozițiilor legale. 

d) Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizația pentru reducerea timpului de munca 

Asiguraţii care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu îşi mai pot desfășura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat pot trece temporar în alt loc de muncă. Indemnizaţia pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală, ca urmare a unor afecțiuni cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, se acordă asiguraților care, în aceste condiţii, nu mai pot realiza durata normală de muncă. 

e) Compensaţii pentru atingerea integrităţii 

Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20-50%. Compensaţiile pentru atingerea integrităţii se acordă doar dacă accidentul de muncă a antrenat o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile, conform definiţiei accidentului de muncă. Cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii se stabileşte în funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică. 

Compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă o singură dată în baza deciziei medicului expert al asigurătorului care efectuează o singură expertiză medicală pentru asiguraţii care au fost înregistraţi cu accident de muncă sau boala profesională, respectiv cu FIAM sau BP2, după caz. În vederea obţinerii compensaţiei pentru atingerea integrităţii, persoana asigurată depune în termenul legal o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform anexei nr. 13 din ORDIN nr. 450 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare. 

f) Despăgubiri în caz de deces 

În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana fizică/juridică, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică pentru luna în care a survenit decesul asiguratului sau, după caz, ultimul salariu mediu brut pe economie cunoscut la data solicitării

Despăgubirea în caz de deces se acordă pe baza următoarelor acte: cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută în anexa nr. 13 la Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346 din 2002, certificat de deces – original, certificatul medical constatator al decesului în caz de boală profesională, actul de identitate al solicitantului, actul de stare civilă al solicitantului, care să ateste calitatea acestuia, şi documente justificative din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, după caz. 

Cererea pentru obţinerea despăgubirii în caz de deces se depune la sediul asiguratorului, însoțită de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi. 

g) Rambursări de cheltuieli 

Asigurătorul acordă rambursări de cheltuieli în următoarele situaţii: 

 • transportul de urgenţă, în cazuri temeinic justificate, când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale;
 • confecţionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în situaţia în care acestea au fost deteriorate în urma unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale.
 • în cazul aplicării dispozitivelor medicale implantabile prin intervenţie chirurgicală în vederea recuperării deficiențelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale.